วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

     ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิไอเติล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/